chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
3
0
chown -hR root /u

burim | detajet |

Opcionet: