chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
2
1
chown -Rv web chown/

detajet |

Opcionet: