chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
1
0
chown -h -R --from=web root /tmp/mydir

detajet |

Opcionet:

  • chown -h, chown --no-dereference
    të ndikojë në çdo link simbolik në vend të ndonjë fotografi referohet (të dobishme vetëm në sistemet që mund të ndryshojë
  • chown --from
    - Nga = Hap CURRENT_OWNER: CURRENT_GROUP ndryshojë pronar dhe / ose grup i çdo fotografi vetëm nëse
  • chown -R, chown --recursive
    operojnë në fotografi dhe directories Recursively