chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
4
0
chown -hR root /tmp/mydir

detajet |

Opcionet: