chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
3
1
chown root myfile.txt

detajet |