chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
13
0
chown root:root myfile.txt

detajet |