chown

ndryshimin e pronësisë së një file

kopje
13
0
chown root:root myfile.txt

detajet |

kopje
6
0
chown -R root:root /etc/

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
4
0
chown -hR root /tmp/mydir

detajet |

kopje
2
0
chown root:staff /u

burim | detajet |

kopje
3
0
chown -hR root /u

burim | detajet |

kopje
2
1
chown -Rv web chown/

detajet |

kopje
3
1
chown root myfile.txt

detajet |

kopje
2
0
chown john:john mydoc.doc

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
2
0
chown root /u

burim | detajet |

kopje
1
0
chown -h -R --from=web root /tmp/mydir

detajet |

kopje
0
0
chown john:john mydoc.doc

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |