chat

Automated script bisedor me një modem

   Usage: chat [-e] [-E] [-v] [-V] [-t timeout] [-r report-file]
     [-T phone-number] [-U phone-number2] {-f chat-file | chat-script}