bf_tar

script shell për të shkruar një fotografi tar e një directory bogofilter për syswrite

kopje
0
0
bf_tar ~/.bogofilter > outfile.tar

burim | detajet |

kopje
0
0
bf_tar ~/.bogofilter | gzip -9 -c > outfile.tar.gz

burim | detajet |

kopje
0
0
bf_tar `pwd`/mydirectory > outfile.tar

burim | detajet |