bc

Një arbitrare Llogaritësi saktësi gjuhën

kopje
0
0
pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

burim | detajet |

Opcionet: