avahi-resolve

Zgjidhë një ose më shumë mDNS / DNS emrin e host (s) për adresë IP (es) (dhe anasjelltas) duke përdorur daemon Avahi

  avahi-resolve [options] -n <host name ...>
avahi-resolve [options] -a <address ... >

  -h --help      Show this help
  -V --version     Show version
  -n --name      Resolve host name
  -a --address     Resolve address
  -v --verbose     Enable verbose mode
  -6          Lookup IPv6 address
  -4          Lookup IPv4 address