avahi-resolve

Zgjidhë një ose më shumë mDNS / DNS emrin e host (s) për adresë IP (es) (dhe anasjelltas) duke përdorur daemon Avahi

avahi-resolve

Section: User Commands (1)
Updated: User
Index  

NAME

avahi-resolve - Resolve one or more mDNS/DNS host name(s) to IP address(es) (and vice versa) using the Avahi daemon  

SYNOPSIS

kopje
0
avahi-resolve --name host-name ...

avahi-resolve | shembull

avahi-resolve-host-name host-name ...

kopje
0
avahi-resolve --address address ...

avahi-resolve | shembull

avahi-resolve-address address ...  

DESCRIPTION

Resolve one or more mDNS/DNS host name(s) to IP address(es) (and vice versa) using the Avahi daemon.  

OPTIONS

When passing -n, specify one or more fully qualified mDNS/DNS host name(s) (e.g. "foo.local") to resolve into IP addresses on the command line. When passing -a, specify one or more IP address to resolve into host names.

avahi-resolve-host-name is equivalent to avahi-resolve --name.

avahi-resolve-address is equivalent to avahi-resolve --address.

-n | --name
Translate one or more fully qualified host names into addresses.
-a | --address
Translate one or more addresses into fully qualified host names.
-v | --verbose
Enable verbose mode.
-6
When resolving a host name, look for IPv6 addresses exclusively.
-4
When resolving a host name, look for IPv4 addresses exclusively.
-h | --help
Show help.
-V | --version
Show version information.
 

AUTHORS

The Avahi Developers <avahi (at) lists (dot) freedesktop (dot) org>; Avahi is available from http://avahi.org/  

SEE ALSO

avahi-publish-address(1), avahi-daemon(8)  

COMMENTS

This man page was written using xml2man(1) by Oliver Kurth.


 

Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
OPTIONS
AUTHORS
SEE ALSO
COMMENTS