arecord

command-line regjistrues të shëndosha dhe lojtar për shofer ALSA soundcard

kopje
4
0
arecord -f cd -t wav -max-file-time 3600 --use-strftime %Y/%m/%d/listen-%H-%M-%v.wav

burim | detajet |

Opcionet:

  • arecord -t, arecord --file-type
    Fotografi LLOJI tipi i fotografisë (VOC, wav, të papërpunuara ose au)
  • arecord --use-strftime
    aplikojnë objektit strftime me emrin e file output formats njohura mostër janë: S8 U8 S16_LE S16_BE U16_LE U16_BE S24_LE S24_BE U24_LE U24_BE S32_LE S32_BE U32_LE U32_BE FLOAT_LE FLOAT_BE FLOAT64_LE FLOAT64_BE IEC958_SUBFRAME_LE IEC958_SUBFRAME_BE MU_LAW A_LAW IMA_ADPCM MPEG GSM SPECIALE S24_3LE S24_3BE U24_3LE U24_3BE S20_3LE S20_3BE U20_3LE U20_3BE S18_3LE S18_3BE U18_3LE
  • arecord -f, arecord --format
    -F, - format = format FORMAT mostër (rasti i pandjeshëm)