arch

shtypura makinë hardware emrin (njëjtë si uname-m)

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL