appres

Lista e burimeve X aplikimi bazës së të dhënave

kopje
0
0
appres XTerm.VT100 xterm.vt100 -1

burim | detajet |

kopje
0
0
appres XTerm

burim | detajet |

kopje
0
0
appres XTerm myxterm

burim | detajet |

kopje
0
0
appres XTerm -name myxterm

burim | detajet |

kopje
0
0
appres Xman.TopLevelShell.Form xman.topBox.form

burim | detajet |