accessdb

mërzi me përmbajtjen e një baze të dhënash njeri-db në një format të lexueshëm.

  Usage: accessdb [OPTION...] [MAN DATABASE]

 -d, --debug        emit debugging messages
 -?, --help         give this help list
   --usage        give a short usage message
 -V, --version       print program version

The man database defaults to /var/cache/man/index.db.

Report bugs to cjwatson@debian.org.