accessdb

mërzi me përmbajtjen e një baze të dhënash njeri-db në një format të lexueshëm.

kopje
0
0
/usr/sbin/accessdb

burim | detajet |