aa-complain

vendosur një profil të sigurisë AppArmor të ankohen mode.

kopje
0
0
aa-complain <executable> [<executable> ...]

burim | detajet |