aa-audit

vendosur një profil të sigurisë AppArmor të auditimit mode.

   usage: /usr/sbin/aa-audit [ -d /path/to/profiles ] [ program to switch to audit mode ]