aa-audit

vendosur një profil të sigurisë AppArmor të auditimit mode.

kopje
6
0
aa-audit <executable> [<executable> ...]

burim | detajet |