SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx

merrni Indeksi ex_data për të hyrë në strukturën e SSL nga X509_STORE_CTX

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL