SSL_get_ciphers

të marrë në dispozicion listën e SSL_CIPHERs

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL