SSL_CTX_set_generate_session_id

manipuluar prodhimin e ID sesionit SSL (server vetëm)

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL