SSL_CTX_set_cipher_list

të zgjedhin listën e SSL_CIPHERs dispozicion

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL