SSL_CTX_set_cert_store

manipuluar X509 verifikimin e magazinimit certifikatë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL