kmem

시스템 메모리, 커널 메모리 및 시스템 포트

복사
3
0
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2

출처 | 세부 |

복사
1
0
chown root:kmem /dev/kmem

출처 | 세부 |

복사
1
0
chown root:kmem /dev/mem

출처 | 세부 |