ನಕಲಿಸಿ
5
0
xterm -bg red -fg white top

5 ವರ್ಷಗಳು ago mehdi gol 0 |

ನಕಲಿಸಿ
0
0
xterm -bg black -fg white top

5 ವರ್ಷಗಳು ago mehdi gol 0 |