ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೈಯು ಇಲ್ಲ EXAMPLEಸೇರಿಸಿ

0
2 log b=log(1+ac)

pls
6 ವರ್ಷಗಳು, 9 ತಿಂಗಳುಗಳು ago nilaxmi 0