ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೈಯು ಇಲ್ಲ EXAMPLEಸೇರಿಸಿ

0
2 log b=log(1+ac)

pls
5 ವರ್ಷಗಳು, 11 ತಿಂಗಳುಗಳು ago nilaxmi 0