ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೈಯು ಇಲ್ಲ EXAMPLEಸೇರಿಸಿ

0
2 log b=log(1+ac)

pls
7 ವರ್ಷಗಳು, 5 ತಿಂಗಳುಗಳು ago nilaxmi 0