ನಕಲಿಸಿ
6
2
socat -d -d pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyVCP-A pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyVCP-B

6 ವರ್ಷಗಳು, 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ago JoshSanderson 5 |