ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೈಯು ಇಲ್ಲ EXAMPLEಸೇರಿಸಿ

0
mx-x+my+ax+ay-y

7 ವರ್ಷಗಳು, 1 ತಿಂಗಳುಗಳು ago kuku 0