ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೈಯು ಇಲ್ಲ EXAMPLEಸೇರಿಸಿ

0
mx-x+my+ax+ay-y

6 ವರ್ಷಗಳು, 10 ತಿಂಗಳುಗಳು ago kuku 0