ನಕಲಿಸಿ
8
1
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

4 ವರ್ಷಗಳು, 5 ತಿಂಗಳುಗಳು ago garvord 1 |