ನಕಲಿಸಿ
1
0
Register an mDNS/DNS-SD service or host name or address mapping using the Avahi daemon

10 ತಿಂಗಳುಗಳು, 4 ವಾರಗಳು ago KaimaKo 0 |