ನಕಲಿಸಿ
2
0
Register an mDNS/DNS-SD service or host name or address mapping using the Avahi daemon

1 ವರ್ಷಗಳು, 11 ತಿಂಗಳುಗಳು ago KaimaKo 0 |