ನಕಲಿಸಿ
5
1
git cherry-pick -n 6a3ed15

3 ವರ್ಷಗಳು, 10 ತಿಂಗಳುಗಳು ago derricksimpson 1 |