ನಕಲಿಸಿ
15
0
xterm -bg red -fg blue top

6 ವರ್ಷಗಳು, 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |