ನಕಲಿಸಿ
0
0
xterm -bg black -fg white top

5 ವರ್ಷಗಳು, 10 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |