ನಕಲಿಸಿ
0
0
xterm -bg black -fg white top

6 ವರ್ಷಗಳು, 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |