ನಕಲಿಸಿ
0
0
xterm -bg black -fg white top

6 ವರ್ಷಗಳು, 6 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |