ನಕಲಿಸಿ
0
0
xterm -bg black -fg white top

4 ವರ್ಷಗಳು, 11 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |