ನಕಲಿಸಿ
5
0
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

5 ವರ್ಷಗಳು ago Drahtigelgriller 1 |

ನಕಲಿಸಿ
2
-2
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

5 ವರ್ಷಗಳು ago Drahtigelgriller 1 |