ನಕಲಿಸಿ
15
0
xterm -bg red -fg blue top

4 ವರ್ಷಗಳು, 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |

ನಕಲಿಸಿ
5
0
xterm -bg red -fg white top

4 ವರ್ಷಗಳು, 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |

ನಕಲಿಸಿ
0
0
xterm -bg black -fg white top

4 ವರ್ಷಗಳು, 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ago mehdi gol 0 |