zipinfo

اطلاعات مربوط به فهرست جزئیات مربوط به یک آرشیو ZIP

کپیکنید
2
0
zipinfo -v storage | more

منبع | جزئیات |

کپیکنید
1
0
zipinfo -t storage [only totals line]

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo -T storage | sort -nr -k 7 | sed 15q

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo storage \*

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo -st storage [full listing]

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo -mt storage "*.[ch]" Mak\*

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo -m storage unshrink.c

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo --h-t storage

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
zipinfo -l storage

منبع | جزئیات |