wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
8
0
wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -d

منبع | جزئیات |

گزینهها: