wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
203
36
wpa_supplicant -d -c /etc/wpa_supplicant.conf -iath0 -Dmadwifi

جزئیات |

گزینهها: