wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
290
61
wpa_supplicant -d -c/etc/wpa_supplicant.conf -ieth1 -Dwext

جزئیات |

گزینهها: