wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
198
43
wpa_supplicant -Bw -iath1 -Dmadwifi -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

جزئیات |

گزینهها: