wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
205
36
wpa_supplicant -ieth1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B -Dwext -dd

جزئیات |

گزینهها: