wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
407
128
wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B

جزئیات |

گزینهها: