wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
296
68
wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -d

جزئیات |

گزینهها: