wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
224
52
wpa_supplicant -Bw -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0

جزئیات |

گزینهها: