wpa_supplicant

از Wi - Fi حفاظت شده دسترسی مشتری و IEEE 802.1X درخواست کننده تضرع کننده

کپیکنید
816
291
wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -d

جزئیات |

کپیکنید
407
128
wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B

جزئیات |

کپیکنید
318
71
sudo wpa_supplicant -ieth0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -Dmadwifi -w

جزئیات |

کپیکنید
296
68
wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -d

جزئیات |

کپیکنید
290
61
wpa_supplicant -d -c/etc/wpa_supplicant.conf -ieth1 -Dwext

جزئیات |

کپیکنید
9
0
/usr/local/bin/wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant.conf -i$DEVICE

منبع | جزئیات |

کپیکنید
241
42
wpa_supplicant -c wpa1.conf -i wlan0 -D hostap -N -c wpa2.conf -i ath0 -D madwifi

جزئیات |

کپیکنید
224
52
wpa_supplicant -Bw -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0

جزئیات |

کپیکنید
205
36
wpa_supplicant -ieth1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B -Dwext -dd

جزئیات |

کپیکنید
8
0
wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0

منبع | جزئیات |

کپیکنید
199
37
wpa_supplicant -c /etc/wpa/wpa.conf -D wext -dd -i eth1 -B

جزئیات |

کپیکنید
9
0
if [ "$WPA" = "y" -a -x /usr/local/bin/wpa_supplicant ]; then

منبع | جزئیات |

کپیکنید
10
0
wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B

منبع | جزئیات |

کپیکنید
198
43
wpa_supplicant -Bw -iath1 -Dmadwifi -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

جزئیات |

کپیکنید
283
64
sudo wpa_supplicant -iath0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -Dmadwifi -w

جزئیات |

کپیکنید
203
36
wpa_supplicant -d -c /etc/wpa_supplicant.conf -iath0 -Dmadwifi

جزئیات |

کپیکنید
8
0
wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -d

منبع | جزئیات |

کپیکنید
8
0
wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -d

منبع | جزئیات |