صبرکنید

YU NO افزودنمثال

0
2 log b=log(1+ac)

pls
6 سال، 11 ماه ago nilaxmi 0