کپیکنید
14
2
slsnif -u -s 115200 -l ./capture.log -i ./capture.bin "/dev/ttyUSB0"

6 سال، 1 ماه ago JoshSanderson 5 |